بایگانی‌های ماشین بازی، موتور، سه چرخه - دکتربیزینس