بایگانی‌های شیشه شیر، سرلاک، داروخوری - دکتربیزینس